SME Jump ได้รับเลือกให้เป็น Premier Google Partner สำหรับประเทศไทย

ทำโฆษณาโดยใช้ Google Adwords โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Google Adwords Certifications

1. โฆษณาออนไลน์บนหน้า Google Search 

โฆษณาจะแสดงบนหน้า Google Search เป็นหลักโดยแสดงตามคำเสริช์หรือคีย์เวิร์ดที่กำหนด ข้อความโฆษณาของคุณจะแสดงบนหน้าแรก Google Search

จุดเด่น: โฆษณาในเชิงลึกที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด, สามารถกำหนดพื้นที่แสดงโฆษณา และวันเวลา, เสียค่าโฆษณาเมื่อมีการคลิกที่โฆษณาเท่านั้น

การทำโฆษณาบน Google Search

กระตุ้นยอดขายด้วยโฆษณาบน Google Search