Digital Native Thailand

Digital Native กลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์

Digital Native Thailand

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ  คุณควรจะทำความเข้าใจกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ เพื่อมาปรับใช้ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ   กลุ่มคนนี้ถูกเรียกว่า Digital Native หรือกลุ่มที่เกิดและเติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งคิดเป็น 13% หรือประมาณ 8.57  ล้านคน (ของประชากรไทยอายุ 14-67 ปี)

เราสามารถแบ่ง Digital Native ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

1. Digitally Born คือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้อินเตอร์เน็ต อายุ 14-17 ปี เป็นเด็กที่รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตมาตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน ครอบครัว และจากกลุ่มเพื่อน แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา และรายได้ เพราะต้องไปโรงเรียน หรือทำการบ้าน ทำให้กลุ่มนี้ยังไม่ค่อยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อช้อปปิ้ง  การใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เพื่อแชต หรือเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ

2. Evolving Digizen คือกลุ่มคนที่มีอายุ 18-24 ปี โดยกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้ใช้อินเตอร์เน็ตตลอดเวลาผ่านสมาร์โฟนและแท็บเล็ต ชีวิตประจำวันของเขา จะหาข้อมูลต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต และใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊ก

จากพฤติกรรมของคน 2 กลุ่มนี้ นักการตลาดควรศึกษาหาช่องว่างในการเข้ามาทำกิจกรรม เพื่อสร้างแบรนด์ให้ติดตา และสร้างการบอกต่อในโลกออนไลน์ เพราะ Digital Native เป็นผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2557

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *