New Idea การขายสินค้าออนไลน์

New Idea การขายสินค้าออนไลน์แนวใหม่

เราขอนำเสนอ Case Study ไอเดียการตลาดออนไลน์ที่ตอบสนองกับวิถีผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เป็น case study จากประเทศเกาหลี โดยบริษัท Tesco ซึ่งปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจ เพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตของลูกค้า ที่รีบเร่งและไม่ค่อยมีเวลาที่จะเลือกสินค้าในร้านค้าแบบปกติ ลองชมคลิปนี้ดู แล้วคุณจะเห็นไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจ!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *