วิธีการเขียน, writing, Facebook Post writing, Blog writing

เขียนอย่างไรให้น่าอ่าน และทำให้ Facebook Page หรือ เว็บไซต์ของคุณน่าสนใจ

การเขียนบทความที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งทีสำคัญมากที่สุด “Content is a KING” เพราะมีข้อความมากมายที่ถูกโพสต์เข้ามาในหน้า Facebook หรือ เว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งผู้รับข้อมูลอยู่ในสภาพ ข้อมูลล้นทะลัก และจะเลือกอ่านเฉพาะบางโพสต์ หรือบางเว็บไซต์เท่านั้น

ดังนั้นก่อนที่คุณจะเขียนโพสต์ หรือ เขียนบทความบนเว็บไซต์ คุณต้องแน่ใจว่า ข้อความของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย (Highly relevant) และได้เขียนเพื่อผู้อ่านอย่างแท้จริง (specially tailored) โดยการใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย และคุ้นเคย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเขียนบทความพื่อให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาเรียบง่าย ไม่เป็นทางการมากนัก เมื่อเทียบกับบทความในเชิงวิชาการ หรือการวิเคราะห์ต่างๆ  ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มที่จะเขียน คุณควรคิดถึงกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายของคุณ เป็นอันดับแรก

คำแนะนำสำหรับการเขียนโพสต์บน Facebook หรือบทความบนเว็บไซต์

  • คุณควรเขียนให้มีเนื้อที่พักสายตา อ่านง่าย โดยเขียนแต่ละย่อหน้าให้สั้น ประมาณ 6-7 ประโยคต่อย่อหน้า และพยายามให้มีพื้นที่ช่องไฟหรือเว้นวรรค เพื่อทำให้อ่านง่ายขึ้น
  • ใช้คำสั้นๆ และง่ายต่อการเข้าใจ (ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้อ่าน)
  • ใช้คำศัพท์ที่กลุ่มผู้อ่านเข้าใจ และคุ้นเคย ถ้าเขียนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้คำทับศัพท์จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
  • ใช้ MS Word ตรวจสอบว่าบทความของคุณอ่านเง่ายหรือไม่ (Readability Check)

โปรแกรม MS Word มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบ ความง่ายในการอ่านของบทความ  โดยการตั้งค่าจากเมนูดังนี้

Go to Options > choose Proofing > ensure that the grammar with spelling box is checked > select the tick box for Show readability statistics

 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่คุณเขียนบทความเสร็จเรียบร้อย ใช้ฟังก์ชั่นตรวจสอบ Check Spelling & Grammar ใน MS Word

How to write for Facebook post and Blog

How to write for Facebook post and Blog

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *