แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2556

6 เทรนด์ไลฟ์สไตล์คนไทยที่ธุรกิจ SME ควรปรับตัว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2556

6 เทรนด์ไลฟ์สไตล์คนไทยที่ธุรกิจ SME ควรปรับตัว

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMED) ได้เปิดเผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของไทย 6 ด้านที่ธุรกิจ SME ต้องเตรียมรับมือได้แก่

1. แนวโน้มการขยายตัวของเมืองใหญ่

คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรอาศัยในเมืองใหญ่ถึง 29 ล้านคน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของคน การค้า การผลิต และอาชีพ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME ในท้องถิ่น

2. แนวโน้มการใช้ชีวิตแบบดิจิตอลไลฟ์

ทำให้อุตสาหกรรมดิจิตอลและคอนเทนต์จะเติบโตมากขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า

3. แนวโน้มของระบบขนส่งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำลง และเชื่อมโยงกับ Mobile Ecosystem ทำให้ไทยสามารถขยายเครือข่ายการขนส่งไปสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) โครงการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ(BIMSTEC) และ สหภาพยุโรป (EU) โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าภาคการเกษตรแปรรูปจะมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยไทยมีต้นทุนที่ 14-17% มาเลเซีย น้อยกว่า 12% สิงคโปร์ น้อยกว่า 8%

4. แนวโน้มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเพิ่ม

ในปี 2568 จะมีประชากรกลุ่มนี้ถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

5. แนวโน้มกระแสโลกสีเขียสที่เรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์ และบริการมีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

6. แนวโน้มกลุมสตรีที่มีบทบาททางด้านสังคม การเมืองและต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในโลกของการทำงานเพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูล: นสพ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2556

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *